Statut


Statut Interdyscyplinarnego Koła Kultury Staropolskiej
przy Kolegium Międzywydziałowych IndywidualNych Studiów Humanistycznych

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Interdyscyplinarne Koło Kultury Staropolskiej przy Kolegium MISH, działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz niniejszego statutu.
2. Siedzibą Koła jest Kolegium MISH (ul. Nowy Świat 69, IV piętro, 00-046 Warszawa).
3. Koło składa się z dobrowolnie zrzeszonych studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.
4. Do władz Koła należy:

a) Walne Zgromadzenie Członków;

b) Zarząd.

Cele Koła i sposoby ich realizacji

§ 2

       I.            Do celów Koła należy:

1. rozwijanie umiejętności badawczych członków Koła;
2. prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad kulturą staropolską (w szczególności: literaturą, filozofią i sztuką) oraz jej kontekstem europejskim;
3. popularyzacja wiedzy na temat kultury epok dawnych;
4. stwarzanie przestrzeni i form organizacyjnych dla prezentowania własnych prac badawczych przez członków Koła oraz dyskusji i wymiany poglądów naukowych pomiędzy studentami różnych kierunków powiązanych tematycznie z kulturą staropolską;
5. integracja środowiska studentów i młodych badaczy dziedzin związanych z kulturą staropolską.

 

§ 3

    II.            Sposoby realizacji celów Koła:

1. organizowanie wydarzeń o charakterze naukowym, takich jak: spotkania, konferencje, panele dyskusyjne itp.;
2. organizowanie spotkań z badaczami zajmującymi się kulturą epok dawnych;
3. współpracę z innymi kołami naukowymi o zbliżonym polu zainteresowań;
4. uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (wystawy, spektakle, festiwale itp.) dotyczących kultury staropolskiej bądź jej recepcji;
5. uczestnictwo w konferencjach i innych wydarzeniach naukowych związanych z obszarem działalności Koła.

 

 

 

Członkowie Koła

               § 4

                

1. Członkiem Koła może zostać każdy student i doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, akceptujący Statut Koła.
2. Członkiem Koła może zostać także student spoza Uniwersytetu Warszawskiego, którego prośba o członkostwo zostanie pozytywnie rozpatrzona przez Zarząd Koła.
3. Nabycie członkostwa następuje poprzez złożenie Zarządowi Koła deklaracji pisemnej.
4. Utrata członkostwa następuje: na skutek uchwały Zarządu Organizacji; na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Organizacji, podanego do wiadomości Zarządu; z powodu zgonu członka; z powodu skreślenia z listy studentów.
5. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Organizacji członek może się odwołać do Walnego Zgromadzenia Członków.
6. Każdemu członkowi Koła przysługuje prawo do: do czynnego i biernego udziału w wyborach do Zarządu; udziału w pracach Koła; zgłaszania wniosków, opinii, postulatów pod adresem władz Koła; reprezentowania Koła na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze niekolidującym z celami i filozofią działania Organizacji.

 

Opiekun Koła

§ 5

Do kompetencji Opiekuna Koła należy:

1. Udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej członkom Koła;
2. Współpraca w wyznaczaniu planów działalności Koła;
3. Opiniowanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło.

 

Walne Zgromadzenie Członków

§ 6

 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a) uchwalanie i zmiany niniejszego Statutu;

b) wybór i odwoływanie Zarządu;

c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu;

d) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła;

e) podejmowanie uchwał, których realizację powierza się Zarządowi lub wyznaczonym przez Zebranie osobom;

f) rozpatrywanie innych spraw wnioskowanych przez członków Koła.

2. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd Koła oraz na żądanie co najmniej połowy członków Organizacji.
3. W Walnym Zgromadzeniu Członków mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Koła.>
4. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

 

Zarząd Koła

               § 7

 

1. Zarząd Koła składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, skarbnika i sekretarza oraz członków w liczbie uchwalonej przez Walne Zebranie podczas wyborów.
2. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
3. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy koordynacja aktywności koła. Członkowie Zarządu przewodniczą powołanym przez Zarząd sekcjom odpowiedzialnym za usprawnienie działalności Koła.
4. Każdemu z członków Zarządu przysługuje prawo do zwoływania Walnego Zgromadzenia.
5. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

 

Przewodniczący

               § 8

 

1. Przewodniczący Zarządu Koła kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Koło na zewnątrz.
2. W wypadku niemożności zebrania się Zarządu Przewodniczący podejmuje decyzje w imieniu Zarządu.
3. Przewodniczący Zarządu Koła w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa rektorowi coroczne sprawozdanie z działalności Organizacji za rok poprzedni.
4. Przewodniczący Zarządu Koła zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Regulaminie Organizacji, zmiany we władzach Organizacji, i aktualny wykaz członków Organizacji.

 

 

Postanowienia końcowe

§ 9

Uchwałę o zmianie Statutu Koła lub rozwiązaniu Koła podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Koła lub jednej piątej członków zwyczajnych Koła większością dwóch trzecich głosów.

 

§ 10

Statut Koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne Zebranie
i zatwierdzenia przez Władze Uczelni. W tym samym trybie dokonuje się zmian statutu.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information